Specjalny Ośrodek Wychowawczy im.św.Ludwiki w Poznaniu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z siedzibą główną w Chełmnie ( www.szarytki.opoka.org.pl ). Placówka  działa  na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Ośrodek  jest  placówką  oświatową  dla  dzieci  i młodzieży:

1) niesłyszących i słabosłyszących

2) niewidomych i słabowidzących

3) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

6) z niepełnosprawnościami sprzężonymi

7) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

w wieku od 7 do 24 lat. Ośrodek obejmuje swoją działalnością wychowanków skierowanych na prośbę rodziców, wychowanków, którzy ze względu na dużą odległość z domu rodzinnego do szkoły nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu swojego zamieszkania oraz wychowanków mających złe warunki bytowe lub z powodu zaistniałych innych okoliczności.

Placówka zapewnia podopiecznym całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.  Naszym celem jest dać dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz krzewić w nim  poczucie własnej wartości i godności  oraz  szacunku do siebie i dla drugiego człowieka. Tu   tworzymy   warunki   do   indywidualnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego zgodnie z jego możliwościami  przy  jednoczesnym przygotowaniu go do samodzielnego życia w społeczeństwie. W  naszym domu uwrażliwiamy  podopiecznych  na  piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Wychowankowie mogą rozwijać zainteresowania w zajęciach w zakresie sportu, śpiewu, tańca, kulturalno - oświatowym, turystyki, zajęć artystycznych i gospodarstwa domowego.


W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im.św.Ludwiki mieści się Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Naseau dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i z niepełnosprawnością sprzężoną. Zapewniamy tu wszechstronny rozwój osobowy ucznia. Za nadrzędny cel wychowania postawiliśmy wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia oraz przygotowanie go do podjęcia nauki w następnym etapie kształcenia. 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej zmierzają do tego, aby:

 • stymulować rozwój ucznia, uczyć operowania zdobytą wiedzą;
 • umożliwić rozwój zainteresowań i uzdolnień;
 • wychowywać ku wyższym wartościom, takim jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno, wolność, miłość;
 • kształcić u uczniów umiejętność budowania własnego systemu wartości moralnych w oparciu o wartości chrześcijańskie;
 • kształcić i rozwijać postawy patriotyczne, przynależności do społeczności lokalnej i narodowej.

Szkoła jest dobrze urządzona, zadbana, i wyposażona w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.  Nauczyciele  starają  się  pracować  indywidualnie  z  każdym  dzieckiem, stwarzając optymalne warunki rozwoju  ucznia.  Edukacja w Szkole Podstawowej  jest  zintegrowaną  całością  polegającą  na łączeniu  różnych rodzajów aktywności  uczniów.  Zajęcia  odbywają  się  w  dwóch  salach  wyposażonych  w odpowiednie środki dydaktyczne, koniecznych  do  realizacji  podstawy  programowej,  takich  jak  tablica  interaktywna,  tablica magnetyczna,  komputer z drukarką, laptopy, radiomagnetofon, X-box, Edukacyjne programy komputerowe itp.

Funkcjonują tu różne  koła zainteresowań. Uczniowie  biorą  udział w konkursach plastycznych, wokalno - tanecznych, uzyskując  dobre  wyniki  i  zdobywając  wyróżnienia.  Uczniowie  mogą  poszczycić się doskonałymi wynikami sportowymi, zwłaszcza  w  dyscyplinie lekkoatletycznej. Na terenie szkoły organizowane są liczne imprezy szkolne i lokalne, wyjazdy do kina, teatru, na Termy Maltańskie, na zajęcia z hipoterapii oraz wycieczki krajoznawcze.


Klub Olimpiad Specjalnych

 • XIX Regionalna Olimpiada w Witkowie 21 listopada 2015r. dwanaścioro wychowanków naszej placówki uczestniczyło w XIX Regionalnej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych w Witkowie. Impreza ta była zorganizowana, jak co roku, przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan oraz Ochotniczą Straż ...
  Opublikowane: 28 lis 2015, 09:14 przez: Web Master
 • Dzień Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych 15 listopada 2014 roku miał miejsce w Poznaniu Dzień Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Klub Olimpiad Specjalnych "Wicher" wystawił w tych zawodach jednego zawodnika - Andrzeja Widzińskiego. Andrzej dzielnie i z wielką ...
  Opublikowane: 20 lis 2014, 03:11 przez: Web Master
Wyświetlanie postów 1 - 2 z 5. Zobacz więcej »

Klub Taneczny

 • Festiwal Piosenki i Tańca w Zbąszyniu 18 maja odbył się już XV Wojewódzki Festiwal Piosenki i Tańca w Zbąszyniu, organizowany przez SOSW w Zbąszyniu. Podczas festiwalu można było podziwiać występy taneczne, wokalne, teatralne i bawić się ...
  Opublikowane: 3 cze 2017, 11:29 przez: Web Master
 • XVIII Festiwal Sztuki Naszych Dzieci 04.04.2017 już po raz XVIII w CK Zamek odbył się Festiwal Sztuki Naszych Dzieci organizowany przez ZSS nr 105 w Poznaniu. Hasło tegorocznego Festiwalu brzmiało „ 18 lat mieć ...
  Opublikowane: 2 maj 2017, 09:51 przez: Web Master
Wyświetlanie postów 1 - 2 z 8. Zobacz więcej »