Srona główna‎ > ‎

Misja Ośrodka

Misja


Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest chrześcijańską placówką dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą, która działa na rzecz dziecka niepełnosprawnego. Misją Ośrodka jest przygotowanie uczniów na miarę ich możliwości do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie, środowisku i społeczeństwie, przy uwzględnieniu zasad współczesnej oligofrenopedagogiki, wykorzystaniu metod dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności wychowanków. Misją szkoły jest wychowanie uczniów w duchu chrześcijańskich wartości takich jak: miłość, uczciwość, sprawiedliwość, wrażliwość, dobroć, wyrozumiałość dla innych, tolerancja, szacunek dla siebie i drugiego człowieka, budzenie wiary we własne możliwości.


Główne zadania nauczyciela-wychowawcy w naszej szkole to:
Gotowość do pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów dziecka w zakresie nauki, życia osobistego i rodzinnego
Kierowanie procesem uspołeczniania ucznia
Bycie przewodnikiem i przyjacielem w poznawaniu i rozumieniu świata
Bycie przykładem, który potwierdza zasady, reguły oraz sposoby zachowania, które przedstawiamy dziecku jako właściwe
Wnoszenie własnej osobowości poprzez otwarte komunikowanie się i budowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem
Rozwijanie cnót chrześcijańskich i patriotycznych
Aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia
Przestrzeganie praw dziecka

Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem dużego zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, współpracującej ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju, podejmującej inicjatywy integrujące środowisko lokalne. Szkoła realizuje program nauczania na I etapie edukacyjnym (klasy I – III) i II etapie edukacyjnym (kl. IV – VI), który ukierunkowany jest na osobę i potrzeby dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metodą nauczania w tej szkole jest poznanie rzeczywiste poprzez obserwacje, doświadczenie (percepcja polisensoryczna) oraz działanie przybliżające proces badawczy. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Przedstawiciele wszystkich środowisk szkolnych maja prawo do decydowania o obliczu szkoły.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brwinowie tworzy chrześcijańskie środowisko wspierające i akceptujące ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci znają oczekiwania nauczycieli i wychowawców wobec swojego postępowania, promowane i akceptowane zachowania. Duży nacisk kładziemy na samodzielność, co nie oznacza pozostawiania wychowanka samego sobie, ale pomoc w przygotowaniu go do życia w społeczeństwie.

Wizja


Program Niepublicznej Szkoły Podstawowej kształtuje umiejętności i postawy uczniów na miarę ich możliwości rozwojowych, inspiruje dzieci do wyrażania własnych potrzeb, myśli i przeżyć. Zapewnia dobre przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w środowisku na danym etapie ich rozwoju.
Zadania te osiągane są poprzez:
Realizację prawa dzieci i młodzieży do kształcenia się oraz prawa do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju,
Udzielanie wychowankom pomocy pedagogicznej, psychologicznej, rewalidacyjnej,
Organizowanie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogiczno-zdrowotnej
Umożliwianie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży,
Realizowanie indywidualnych programów nauczania i wychowania,
Realizowanie zadań dydaktyczno - wychowawczych uwzględniających:
łączenie procesów dydaktyczno - wychowawczych z życiem środowiska i wartościami chrześcijańskimi,
Wykorzystywanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym osiągnięć pedagogiki i nowatorskie metody nauczania
Zapewnienie każdemu dziecku maksymalnych warunków do rozwoju jego osobowości,
Współodpowiedzialność całego personelu szkoły za realizacje celów nauczania i wychowania.
Stwarzanie odpowiedniej bazy materialnej oraz stałe wzbogacanie jej w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt rehabilitacyjny.

W realizacji tych zadań Niepubliczna Szkoła Podstawowa respektuje: zasady wychowania chrześcijańskiego, zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawne, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.